Ułatwienia dostępu

top podstrony

Druki do pobrania - orzekanie o niepłnosprawności

Druki do pobrania

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Jeżeli orzceczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całosci na uwzględnienie to wydaje orzecznie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Orzekanie do ulg i uprawnień

Zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 mogą składać do zespołu wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się na czas ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeczenie wydaje jednoosobowo lekarz – przewodniczący składu orzekającego.

Stopień niepełnosprawności ustala się w oparciu o orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od powyższego orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy o rehabilitacji,
 • dokumentacje medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu powiatowego do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy przesłać lub złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do zespołu wojewódzkiego, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu powiatowego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, podobnie jak powiatowy zespół, ma prawo skorzystać z instytucji samokontroli.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu wojewódzkiego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulgi i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.

Legitymacja osoby niepełnopsrawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnopsrawności, a podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenia o niepełnopsrawności, stopniu niepełnopsrawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymacje wystawione są na okres ważności orzeczenia, jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres wazności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

O dnia 1 sierpnia 2017 r. uległ zmianie format legitymacji, gdzie będą znajdować się:

 • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
 • numer jej PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
 • termin ważności legitymacji,
 • symbol przyczyny niepełnopsrawności,
 • stopień niepełnopsrawności (w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności),

Dane dotyczące stopnia niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej za pomocą kodu OR.

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Opłata w wysokości 15 zł pobierana będzie wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

Orzekanie o stopniu niepełnopsrawności po 16 r.ż.;

Zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zaleśności od rodzaju schorzenia i stopnia upośledzenia sprawności oraganizmu u osób powyżej 16 roku życia określa się trzy stopnie niepełnsprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatch terapii zajęciwej,
 • konieczności zapotrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania z zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgancyjnego,
 • zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowaczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby ubezwasnowolnionej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnopsrawności, wydane nie wcześniej niz na 30 dni przed złożeniem wniosku!

Do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację istotną dla ustalenia niepełnopsrawności (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań, opinie psychologiczne itp.).

Dokumentacja może być załączona w kserokopii wówczas należy przedstawić do wglądu orginały aby pracownik zespołu mógł potwierdzić za zgodność. Przeświedlenia, klisze, płyty należy przedstawić w dniu posiedzenia składu orzekającego.

Na posiedzeniu składu orzekającego należy przedłożyć obowiązkowo dokument potwierdzający tożsamość.

WAŻNE!

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia i został wyznaczony termin jej uzupełniena, a wnioskodawca tego nie dopełnił wówczas wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niestawienie się na posiedzenie składu orzekającego powoduje pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia, chyba, że niestawienie się zostało usprawiedliwione w ciągo 14 dnia od wyznaczonego terminu posiedzenia - § 7 ust. 6 rozporządzenia.

Jeżeli osoba posiada ważne orzeczenie Zespołu i nie nastapiło istotne pogorszenie stanu zdrowia – w celu zachowania ciągłości orzeczenia nowy wniosek o ponowne orzeczenie nie powinien być złożony czesniej niż na 30 dni przed upływm ważności posiadanego orzeczenia. Jeżeli wniosek bedzie złożony wczesniej, Zespół wyda decyzję o odmowie wydania orzeczenia.

finansowanie UE