Ułatwienia dostępu

top podstrony

Zasady przyznawania dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych, w związku z indywidualnymi potrzebami osób niepełnosprawnych.

Bariery architektoniczne definiowane są jako wszelkie utrudnienia występujące w budynku i w jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne, konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym. Dofinansowanie tej bariery powinna otrzymać osoba niepełnosprawna, która ma trudności w poruszaniu się. Ponadto przeprowadzona likwidacja powinna umożliwić lub w znacznym stopniu ułatwić niepełnosprawnemu wnioskodawcy wykonywanie podstawowych, codziennych czynności lub kontaktów z otoczeniem.

Bariery techniczne to przeszkody wynikające z braku zastosowania lub niedostosowania, odpowiednich do rodzaju niepełnosprawności, przedmiotów lub urządzeń. Likwidacja tej bariery powinna powodować sprawniejsze działanie osoby niepełnosprawnej w społeczeństwie i umożliwić wydajniejsze jej funkcjonowanie.

Bariery w komunikowaniu to ograniczenia uniemożliwiające lub utrudniające osobie niepełnosprawnej swobodne porozumiewanie się i przekazywanie informacji.

Osoba niepełnosprawna może złożyć wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych w każdym czasie.

O dofinansowanie na likwidację barier architektonicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, które maja trudności w poruszaniu się, jeżeli są właścicielami nieruchomości lub użytkownikami wieczystymi nieruchomości albo posiadają zgodę właściciela lokalu lub budynku mieszkalnego, w którym stale zamieszkują,

O dofinansowanie na likwidację barier w komunikowaniu się i technicznych mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne, jeżeli jest to uzasadnione potrzebami wynikającymi z niepełnosprawności,

Dofinansowanie likwidacji barier w komunikowaniu się i technicznych nie przysługuje osobom niepełnosprawnym, które w ciągu trzech lat przed złożeniem wniosku uzyskały odpowiednio na te cele dofinansowanie ze środków Funduszu.

Pisemny wniosek o dofinansowanie likwidacji barier architektonicznych, technicznych i w komunikowaniu się osoba niepełnosprawna składa w Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie właściwym dla miejsca zamieszkania.

Do wniosku dołącza się następujące dokumenty:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r.;
  2. kopię orzeczeń o niepełnosprawności osób mieszkających wspólnie z Wnioskodawcą, w przypadku takich osób,
  3. aktualne zaświadczenie lekarskie zawierające informację o rodzaju niepełnosprawności oraz wskazaniach co do likwidacji barier na druku będącym załącznikiem do wniosku,
  4. dokument potwierdzający podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier architektonicznych (wypis z księgi wieczystej, wypis z rejestru budynków, umowę najmu, itp.),
  5. pisemną zgodę wszystkich współwłaścicieli lokalu na roboty budowlane związane z likwidacją barier architektonicznych

Wysokość dofinansowania ze środków Funduszu na likwidację barier architektonicznych, w komunikowaniu się i technicznych może wynosić do 95% kosztów przedsięwzięcia nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania na likwidację barier ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.

Dofinansowanie nie może obejmować kosztów realizacji zadania poniesionych przed przyznaniem środków finansowych i zawarciem umowy.


Drukuj  

finansowanie UE