Ułatwienia dostępu

top podstrony

Legitymacja osoby niepełnopsrawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnopsrawności, a podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenia o niepełnopsrawności, stopniu niepełnopsrawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymacje wystawione są na okres ważności orzeczenia, jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

  • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
  • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres wazności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

O dnia 1 sierpnia 2017 r. uległ zmianie format legitymacji, gdzie będą znajdować się:

  • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
  • numer jej PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
  • termin ważności legitymacji,
  • symbol przyczyny niepełnopsrawności,
  • stopień niepełnopsrawności (w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności),

Dane dotyczące stopnia niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej za pomocą kodu OR.

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Opłata w wysokości 15 zł pobierana będzie wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.


Drukuj  

finansowanie UE