Kolejna edycja projektu "Spektrum Nowych Możliwości"

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż trwa kolejna edycja projektu "Spektrum Nowych Możliwości" - Programu integracji społecznej i zawodowej osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego.

Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, 1.2 Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych pomoc i wsparcie w podjęciu zatrudnienia, wzrost integracji społecznej, poprawa dostępu do rynku pracy i aktywne włączenie społeczne 120 osób niepełnosprawnych z terenu Powiatu Świdnickiego w okresie 01.01.2019 - 31.12.2021. Cel osiągnięty zostanie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, takich jak m. in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, zabiegi rehabilitacyjne, kursy i szkolenia oraz staże zawodowe, których efektem będzie nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i społecznych oraz poprawa stanu zdrowia uczestników projektu

Realizacja projektu przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia biedy. Cel projektu wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 poprzez szereg działań na rzecz zwiększenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych na terenach wiejskich i wspierania ich integracji społecznej i zawodowej. Dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom, zrealizowane zostaną Cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 9i oraz cel działania 11.1 - tzn. wzrost integracji społecznej oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej.

Projekt jest realizowany w 3 etapach, z których każdy trwa 12 miesięcy i obejmuje wsparciem  40 osób. Każdy etap jest skonstruowany w taki sam sposób, tzn. w okresie 01.01 - 28.02 odbywa się rekrutacja do projektu; 01.03 - 31.03 - wyjazd motywacyjno-doradczy, 01.03 – 31.12 poradnictwo psychologiczne i doradztwo zawodowe; 01.05 - 31.05 - zabiegi rehabilitacyjne; 01.06 - 31.08 - kursy i szkolenia; 01.09 - 31.12. staże zawodowe.

Wartość projektu wynosi 1 823 544,00 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich to 1 550 012,40 zł.

Projekt jest skierowany do osób niepełnosprawnych w rozumieniu  ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2018 r., poz. 511, z późn. zm.) lub w rozumieniu ustawy z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U.z 2011 r. Nr 231, poz. 1375 z późn. zm.)

Rekrutacja do projektu trwa od 1 stycznia 2021 roku do 28 lutego 2021 r. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji do projektu.