Ułatwienia dostępu

top podstrony

Orzekanie o stopniu niepełnopsrawności po 16 r.ż.;

Zgodnie z art. 4 ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych w zaleśności od rodzaju schorzenia i stopnia upośledzenia sprawności oraganizmu u osób powyżej 16 roku życia określa się trzy stopnie niepełnsprawności:

 1. Do znacznego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej i wymagającą, w celu pełnienia ról społecznych, stałej lub długotrwałej opieki i pomocy innych osób w związku z niezdolnością do samodzielnej egzystencji.
  Niezdolność do samodzielnej egzystencji oznacza naruszenie sprawności organizmu w stopniu uniemożliwiającym zaspokajanie bez pomocy innych osób podstawowych potrzeb życiowych, za które uważa się przede wszystkim samoobsługę, poruszanie się i komunikację.
 2. Do umiarkowanego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę z naruszoną sprawnością organizmu, niezdolną do pracy albo zdolną jedynie w warunkach pracy chronionej lub wymagającą czasowej albo częściowej pomocy innych osób w celu pełnienia ról społecznych.
 3. Do lekkiego stopnia niepełnosprawności zalicza się osobę o naruszonej sprawności organizmu, powodującej w sposób istotny obniżenie zdolności do wykonywania pracy, w porównaniu do zdolności jaką wykazuje osoba o podobnych kwalifikacjach zawodowych z pełną sprawnością psychiczną i fizyczną lub mającą ograniczenia w pełnieniu ról społecznych dające się kompensować przy pomocy wyposażenia w przedmioty ortopedyczne, środki pomocnicze lub środki techniczne.

Orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydaje się do celów:

 • odpowiedniego zatrudnienia,
 • szkolenia,
 • uczestnictwa w warsztatch terapii zajęciwej,
 • konieczności zapotrzenia w przedmioty ortopedyczne i środki pomocnicze,
 • korzystania z systemu środowiskowego wsparcia w samodzielnej egzystencji,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie art. 8 Ustawy Prawo o ruchu drogowym,
 • korzystania ze świadczeń pomocy społecznej,
 • uzyskania z zasiłku pielęgnacyjnego,
 • uzyskania przez opiekuna świadczenia pielęgancyjnego,
 • zamieszkania w oddzielnym pokoju,
 • uzyskania przez opiekuna urlopu wychowaczego w dodatkowym wymiarze,
 • korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydania orzeczenia o stopniu niepełnosprawności lub jego przedstawiciela ustawowego w przypadku osoby ubezwasnowolnionej,
 • zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia wydane dla potrzeb zespołu do spraw orzekania o niepełnopsrawności, wydane nie wcześniej niz na 30 dni przed złożeniem wniosku!

Do wniosku należy dołączyć posiadaną dokumentację istotną dla ustalenia niepełnopsrawności (np. karty informacyjne z leczenia szpitalnego, konsultacje specjalistyczne, wyniki badań, opinie psychologiczne itp.).

Dokumentacja może być załączona w kserokopii wówczas należy przedstawić do wglądu orginały aby pracownik zespołu mógł potwierdzić za zgodność. Przeświedlenia, klisze, płyty należy przedstawić w dniu posiedzenia składu orzekającego.

Na posiedzeniu składu orzekającego należy przedłożyć obowiązkowo dokument potwierdzający tożsamość.

WAŻNE!

Jeżeli przedłożona wraz z wnioskiem dokumentacja jest niewystarczająca do wydania orzeczenia i został wyznaczony termin jej uzupełniena, a wnioskodawca tego nie dopełnił wówczas wniosek pozostaje bez rozpatrzenia - § 6 ust. 5 rozporządzenia Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 lipca 2003 r. w sprawie orzekania o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności.

Niestawienie się na posiedzenie składu orzekającego powoduje pozostawienia sprawy bez rozpatrzenia, chyba, że niestawienie się zostało usprawiedliwione w ciągo 14 dnia od wyznaczonego terminu posiedzenia - § 7 ust. 6 rozporządzenia.

Jeżeli osoba posiada ważne orzeczenie Zespołu i nie nastapiło istotne pogorszenie stanu zdrowia – w celu zachowania ciągłości orzeczenia nowy wniosek o ponowne orzeczenie nie powinien być złożony czesniej niż na 30 dni przed upływm ważności posiadanego orzeczenia. Jeżeli wniosek bedzie złożony wczesniej, Zespół wyda decyzję o odmowie wydania orzeczenia.


Drukuj  

finansowanie UE