Ułatwienia dostępu

top podstrony

Świadczenia dla rodzin zastępczych

 1. Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):
  1. 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  2. 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej.
 2. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy).

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach (art. 82 ustawy w zw. z art. 37 ust. 2):

 1. osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 2. lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Świadczenia oraz dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Ponadto, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie.


Drukuj  

finansowanie UE