Ułatwienia dostępu

top podstrony

Realizacja projektu "Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19"

Powiat Świdnicki w Świdniku – Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku realizuje projekt pn. „Wsparcie dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej w okresie epidemii COVID-19” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Programu Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020, w  ramach Działania 2.8 Rozwój usług społecznych w środowisku lokalnym, PI 9iv: Ułatwianie dostępu do przystępnych cenowo, trwałych oraz wysokiej jakości usług, w tym  opieki zdrowotnej i usług.

Głównym celem projektu jest zapobieganie i ograniczenie negatywnych skutków wystąpienia COVID-19 w obszarze pieczy zastępczej.

W ramach projektu wsparciem objęto 44 rodziny zastępcze z terenu Powiatu Świdnickiego  oraz Placówkę Opiekuńczo-Wychowawczą „Nasz Dom” w Rybczewicach poprzez:

  • zakup wyposażenia na cele realizowanych zadań w trybie zdalnego nauczania (tj. zakup 75 szt. laptopów wraz z oprogramowaniem; 111 szt. sprzętu audiowizualnego (68 szt. słuchawek z mikrofonem; 41 szt. urządzeń wielofunkcyjnych, projektor wraz z tablicą interaktywną); 5 szt. oprogramowań dla dzieci z niepełnosprawnością;
  • zakup środków ochrony indywidualnej i wyposażenia do bezpośredniej walki z epidemią (tj. zakup środków ochrony indywidualnej -1  350 szt. maseczek, 6 750 szt. rękawiczek oraz zakup środków dezynfekcyjnych - 207 l płynu dezynfekcyjnego.);
  • zakup wyposażenia do organizacji miejsc kwarantanny/izolacji dla dzieci z pieczy zastępczej (tj. zakup mebli, pościeli, artykułów gospodarstwa domowego dla dzieci umieszczonych w Placówce Opiekuńczo-Wychowawczej „Nasz Dom w Rybczewicach”).

Wartość otrzymanych środków finansowych na realizację projektu to 296 005,00 zł

dofinansowanie UE


Drukuj  

finansowanie UE