Ułatwienia dostępu

top podstrony

O nas

Jesteśmy jednostką organizacyjną pomocy społecznej Powiatu Świdnickiego powołaną Uchwałą Nr IV/22/99 Rady Powiatu Świdnickiego w Świdniku z dnia 26 stycznia 1999 roku. Działamy na podstawie Statutu nadanego uchwałą Rady Powiatu  oraz Regulaminu Organizacyjnego uchwalonego przez Zarząd Powiatu w Świdniku.

Nasza działalność uregulowana została w trzech ustawach:

  1. Ustawie z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 1508 z późn. zm.),
  2. Ustawie z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r. poz. 998 z późn. zm.),
  3. Ustawie z dnia 27 sierpnia 1997 roku o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 r., poz. 1925 z późn. zm.).

Zgodnie z powyższymi aktami prawnymi oraz przyjętym Statutem, do naszych zadań należy niesienie wieloaspektowej pomocy osobom niepełnosprawnym, osobom opuszczającym domy pomocy społecznej dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych intelektualnie, domy dla matek z małoletnimi dziećmi i kobiet w ciąży oraz schroniska dla nieletnich, zakłady poprawcze, specjalne ośrodki szkolno-wychowawcze, specjalne ośrodki wychowawcze, młodzieżowe ośrodki socjoterapii zapewniające całodobową opiekę lub młodzieżowe ośrodki wychowawcze; cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, a także organizowanie wsparcia osobom usamodzielnianym opuszczającym rodziny zastępcze, rodzinne domy dziecka oraz placówki opiekuńczo-wychowawcze i regionalne placówki opiekuńczo-terapeutyczne.

W naszej strukturze organizacyjnej znajduje się Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności w Świdniku, powołany Zarządzeniem Nr 14/2002 Starosty Powiatu Świdnickiego z dnia 30 lipca 2002 roku. Zadaniem Zespołu jest orzekanie o niepełnosprawności i stopniu niepełnosprawności, wydawanie legitymacji osób niepełnosprawnych oraz kart parkingowych.

W związku z dużym zróżnicowaniem realizowanych przez nas zadań, w celu lepszej organizacji pracy PCPR w Świdniku zostało podzielone na działy: Dział Pieczy Zastępczej i Pomocy Społecznej, Dział Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, wspomniany powyżej Powiatowy Zespół Do Spraw Orzekania o Niepełnosprawności, Dział Finansowo-Administracyjny oraz Samodzielny Referat Do Spraw Administracyjno-Biurowych. Szczegółowy wykaz stanowisk pracy funkcjonujących w ramach każdego działu wraz z danymi kontaktowymi do każdego z nich znajdą Państwo w górnej zakładce Kontakt.


Drukuj  

finansowanie UE