Ułatwienia dostępu

top podstrony

Pilotażowy program „Aktywny Samorząd” w 2021 roku

Powiat Świdnicki w roku 2021 po raz kolejny zadeklarował przystąpienie do realizacji pilotażowego programu „Aktywny Samorząd”. Realizatorem programu jest Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku. Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

aktywny samorzad

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:

 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu,
  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy.
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania,
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania,
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu.
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości,
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości),
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego.
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.


MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Przypominamy, że wnioski można składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW)
https://sow.pfron.org.pl.
Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie
https://portal-sow.pfron.org.pl oraz www.pcpr-swidnik.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”,
a także w siedzibie PCPR w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 4 (tel. 81 759 14 32).

Termin składania wniosków:

 • dla modułu I: od 1 marca do 31 sierpnia 2021 r.
 • dla modułu II: od 1 marca do
  • 31 marca 2021 r. semestr letni,
  • 10 października 2021 r. semestr zimowy.

Drukuj  

finansowanie UE