Ułatwienia dostępu

top podstrony

UCHWAŁA NR XVIII/100/12
RADY POWIATU W ŚWIDNIKU

z dnia 3 kwietnia 2012 r.

w sprawie określenia szczegółowych warunków umorzenia w całości lub w części, łącznie z odsetkami, odroczenia terminu płatności, rozłożenia na raty, odstępowania od ustalenia opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w pieczy zastępczej.

Na podstawie art.12 pkt 11 i art. 40 ust. 1 i 42 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządziepowiatowym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1592 z późn. zm.) oraz art. 194 ust. 2 ustawy z dnia9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2011 r. Nr 149 poz. 887z późn. zm.), po zaopiniowaniu przez Komisję Rodziny i Spraw Społecznych oraz Komisję Budżetu i Rozwoju- Rada Powiatu, uchwala, co następuje:

§ 1.

Określa się szczegółowe warunki:

 • umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami,
 • odroczenia terminu płatności,
 • rozłożenia na raty,
 • odstępowania od ustalenia, opłaty za pobyt dzieci i osób pełnoletnich w pieczy zastępczej, o której mowaw art. 193 ust. 1 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej(Dz. U.z 2011 r. Nr 149 poz. 887 z późn. zm.).

§ 2.

 1. Umorzenie w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenie terminu płatności,rozłożenie na raty, odstępowanie od ustalenia opłaty, o której mowa w § 1 następuje w drodze decyzji.
 2. Odmowa umorzenia w całości lub w części łącznie z odsetkami, odroczenia terminupłatności, rozłożenia na raty, odstąpienia od ustalenia opłaty, o której mowa w § 1 następuje w drodzedecyzji.

§ 3.

 1. Starosta na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu może odstąpić od ustalenia opłaty,o której mowa w § 1 w następujących przypadkach:
  1. gdy dochód osoby samotnie gospodarującej wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowegookreślonego przepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U.z 2009 r. Nr 175, poz. 1362 z późn. zm.) na osobę samotnie gospodarującą;
  2. gdy dochód na osobę w rodzinie wynosi nie więcej niż 300 % kryterium dochodowego określonegoprzepisami ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (tekst jednolity Dz. U. z 2009 r. Nr 175,poz. 1362 z późn. zm.) na osobę w rodzinie;
  3. gdy dochód na osobę w rodzinie lub dochód osoby samotnie gospodarującej przekracza kwoty wskazanew ust.1 pkt 1) i pkt 2), ale zachodzi co najmniej jedna z poniższych okoliczności:
   1. bezdomność;
   2. niepełnosprawność;
   3. bezrobocie;
   4. długotrwała lub ciężka choroba;
   5. potrzeba ochrony macierzyństwa
   6. wielodzietność;
   7. sieroctwo;
   8. pobyt w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej;
   9. pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
   10. zaistnienie zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.
  4. niezależnie od dochodu w przypadku gdy:
   1. rodzic płaci dobrowolne lub zasądzone orzeczeniem sądu alimenty na rzecz dzieckalub osoby pełnoletniej przebywającej w pieczy zastępczej;
   2. dochód dziecka lub osoby pełnoletniej przeznaczony jest na wydatki związane z bieżącymi potrzebamidziecka lub osoby pełnoletniej albo na zabezpieczenie przyszłości po opuszczeniu pieczy zastępczej.
 2. Niezależnie od dochodu Starosta z urzędu może odstąpić od ustalenia opłaty, za pobyt dziecka lub osobypełnoletniej w pieczy zastępczej w przypadku gdy:
  1. nieznane jest miejsce pobytu osoby zobowiązanej do ponoszenia opłaty;
  2. osoba zobowiązana do ponoszenia opłaty przebywa poza granicami kraju;
  3. rodzic dziecka jest małoletni;
  4. osoba zobowiązana jest ubezwłasnowolniona;
  5. pobyt dziecka w rodzinie zastępczej lub w placówce opiekuńczo- wychowawczej trwał nie więcej niż pięćdni.
 3. Odstąpienie od ustalenia opłaty następuje na okres nie dłuższy niż jeden rok.

§ 4.

Starosta na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu może umorzyć w całości łączniez odsetkami opłatę, o której mowa w § 1 w przypadku gdy:

 1. zachodzi uzasadnione przypuszczenie, że w postępowaniu egzekucyjnym nie uzyska się kwoty wyższej odkosztów dochodzenia i egzekucji należności;
 2. postępowanie egzekucyjne okazało się nieskuteczne lub egzekucja została umorzona;
 3. występuje uzasadniona okoliczność, taka jak:
  1. długotrwała lub ciężka choroba,
  2. bezdomność,
  3. niepełnosprawność,
  4. znaczne straty materialne powstałe w wyniku klęski żywiołowej lub innych zdarzeń losowych.

§ 5.

Starosta na wniosek osoby zobowiązanej lub z urzędu może umorzyć w części łączniez odsetkami opłatę, o której mowa w § 1, gdy zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. bezdomność;
 2. niepełnosprawność;
 3. bezrobocie;
 4. długotrwała lub ciężka choroba;
 5. potrzeba ochrony macierzyństwa;
 6. wielodzietność;
 7. sieroctwo;
 8. pobyt w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej;
 9. pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
 10. zaistnienie zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.

§ 6.

 1. Starosta na wniosek lub z urzędu może odroczyć termin płatności opłaty, o której mowa w § 1,w sytuacji, gdy istnieje uzasadnione przypuszczenie, że w wyniku odroczenia terminu płatności osobazobowiązana uiści opłatę i zachodzi co najmniej jedna z następujących okoliczności:
  1. bezdomność;
  2. niepełnosprawność;
  3. bezrobocie;
  4. długotrwała lub ciężka choroba;
  5. potrzeba ochrony macierzyństwa
  6. wielodzietność;
  7. sieroctwo;
  8. pobyt w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej;
  9. pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
  10. zaistnienie zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.
 2. Odroczenie terminu płatności dokonuje się na okres nie dłuższy niż 6 miesięcy od daty wydania decyzji.

§ 7.

Starosta na wniosek lub z urzędu może rozłożyć na raty opłatę, o której mowa w § 1, w sytuacji, gdyistnieje uzasadnione przypuszczenie, że w wyniku rozłożenia na raty osoba zobowiązana uiści opłatę i zachodzico najmniej jedna z następujących okoliczności:

 1. bezdomność;
 2. niepełnosprawność;
 3. bezrobocie;
 4. długotrwała lub ciężka choroba;
 5. potrzeba ochrony macierzyństwa;
 6. wielodzietność;
 7. sieroctwo;
 8. pobyt w domu pomocy społecznej lub w innych placówkach pomocy społecznej;
 9. pobyt w areszcie śledczym lub zakładzie karnym;
 10. zaistnienie zdarzenia losowego lub sytuacji kryzysowej.

§ 8.

Traci moc:

 • Uchwała Nr XXVII / 152/05 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 22 marca 2005 r.
 • Uchwała Nr XVIII / 92/04 Rady Powiatu w Świdniku z dnia 06.07.2004 r.

§ 9.

Wykonanie uchwały powierza się Zarządowi Powiatu w Świdniku.

§ 10.

Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku UrzędowymWojewództwa Lubelskiego z mocą obowiązującą od dnia 01.01.2012 r.

Przewodniczący Rady PowiatuRyszard Borowiec

Wydział Nadzoru i Kontroli informuje, że zostało wydane rozstrzygnięcie nadzorcze Wojewody Lubelskiego Nr NK-II.4131.139.2012 z dnia 09.05.2012 r. stwierdzające nieważność ww uchwały w części.

 

Uchwała do pobrania w pliku .pdf - Uchwała Nr XVIII/100/12 Rady Powiatu w Świdniku


Drukuj  

finansowanie UE