"Motywacja - Rozwój - Niezależność" - informacje o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie informuje, iż trwa kolejna edycja projektu "Motywacja - Rozwój - Niezależność" - projekt mający na celu rozszerzenie programów usamodzielniania o instrumenty aktywnej integracji, wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego.

Projekt jest realizowany w ramach: Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Numer i nazwa Osi priorytetowej: 11 Włączenie społeczne, 1.2 Numer i nazwa Działania: 11.1 Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych; pomoc i wsparcie w podjęciu zatrudnienia, wzrost integracji społecznej, poprawa dostępu do rynku pracy i aktywne włączenie społeczne 20 wychowanków opuszczających instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej, w wieku 15-25 lat, z terenu Powiatu Świdnickiego w latach 2019 - 2021. Cel osiągnięty zostanie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, takich jak m. in. doradztwo zawodowe, poradnictwo psychologiczne, kursy i szkolenia oraz staże zawodowe, których efektem będzie nabycie nowych lub poszerzenie posiadanych kwalifikacji zawodowych i społecznych.

Realizacja celu przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia biedy. Cel projektu wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 poprzez szereg działań na rzecz zwiększenia poziomu wykształcenia i kwalifikacji zawodowych oraz na rzecz tworzenia miejsc pracy dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na terenach wiejskich i wspierania ich integracji społecznej i zawodowej. Dzięki zaplanowanym w ramach projektu działaniom, zrealizowane zostaną: Cel szczegółowy Priorytetu inwestycyjnego 9i oraz cel Działania 11.1 - tzn. wzrost integracji społecznej oraz zahamowanie zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej. Projekt zakłada rozszerzenie programów usamodzielnienia wychowanków o instrumenty Aktywnej Integracji o charakterze społecznym, zawodowym i edukacyjnym.

Projekt będzie realizowany w 3 etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmował wsparciem: sześć osób w 2019, siedem osób w 2020 i siedem osób w 2021. Każdy etap będzie skonstruowany w taki sam sposób, tzn. w okresie 01.01 – 31.01 odbędzie się rekrutacja do projektu; 01.02 - 31.12 poradnictwo psychologiczne i mentalne oraz doradztwo zawodowe; 01.04 - 30.06 - kursy i szkolenia; 01.07 - 30.09 staże zawodowe

Wartość projektu wynosi 800000,00 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich to 680000,00 zł.

Projekt jest skierowany do osób będących wychowankami opuszczającymi instytucjonalne oraz rodzinne formy pieczy zastępczej z terenu Powiatu Świdnickiego. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie Rekrutacji do projektu.