Ułatwienia dostępu

top podstrony

Dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym

Turnus rehabilitacyjny oznacza zorganizowaną formę aktywnej rehabilitacji połączonej z elementami wypoczynku, której celem jest ogólna poprawa psychofizycznej sprawności oraz rozwijanie umiejętności społecznych uczestników, między innymi przez nawiązywanie i rozwijanie kontaktów społecznych, realizację i rozwijanie zainteresowań, a także przez udział w innych zajęciach przewidzianych programem turnusu.

Zasady ubiegania się o dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym:

Osoba niepełnosprawna posiadająca aktualne orzeczenie o (stopniu) niepełnosprawności (lub orzeczenie równoważne) może ubiegać się o dofinansowanie pod warunkiem, że:

 • została skierowana na turnus rehabilitacyjny na wniosek lekarza, pod którego opieką się znajduje;
 • w roku, w którym ubiega się o dofinansowanie, nie uzyskała na ten cel dofinansowania ze środków Funduszu;
 • weźmie udział w turnusie, który odbędzie się w ośrodku wpisanym do rejestru ośrodków, prowadzonego przez wojewodę, albo poza takim ośrodkiem, w przypadku gdy turnus jest organizowany w formie niestacjonarnej;
 • wybierze organizatora turnusu, który posiada wpis do rejestru organizatorów turnusów;
 • będzie uczestniczyła w zajęciach przewidzianych w programie turnusu, który wybrała;
 • nie będzie pełniła funkcji członka kadry na turnusie ani nie będzie opiekunem innego uczestnika tego turnusu;
 • złoży oświadczenie o wysokości dochodu obliczonego zgodnie z art. 10e ust. 1 ustawy wraz z informacją o liczbie osób we wspólnym gospodarstwie domowym;
 • w przypadku turnusu, którego program przewiduje także zabiegi fizjoterapeutyczne, przedstawi podczas pierwszego badania lekarskiego na turnusie zaświadczenie lekarskie o aktualnym stanie zdrowia, w szczególności o chorobie zasadniczej, uczuleniach i przyjmowanych lekach.

Osoba niepełnosprawna o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo równoważnym oraz osoba niepełnosprawna w wieku do 16 lat może ubiegać się o dofinansowanie uczestnictwa w turnusie jej opiekuna pod warunkiem, że:

 • wniosek lekarza o skierowanie na turnus rehabilitacyjny zawiera wyraźne wskazanie wraz z uzasadnieniem konieczności pobytu opiekuna;
 • opiekun:
  1. nie będzie pełnił funkcji członka kadry na tym turnusie,
  2. nie jest osobą niepełnosprawną wymagającą opieki innej osoby,
  3. ukończył 18 lat lub
  4. ukończył 16 lat i jest wspólnie zamieszkującym członkiem rodziny osoby niepełnosprawnej.

Dofinansowanie uczestnictwa osoby niepełnosprawnej w turnusie może być wykorzystane jedynie przez osobę, której zostało przyznane.

Osoby zainteresowane otrzymaniem dofinansowania do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym zamieszkałe na terenie powiatu składają w PCPR w Świdniku wniosek o dofinansowanie ze środków PFRON uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym.

Załączniki do wniosku:

 • wniosek lekarza, pod którego opieką znajduje się osoba niepełnosprawna, o skierowanie na turnus rehabilitacyjny,
 • kopia orzeczenia o stopniu niepełnosprawności /w przypadku osoby niepełnosprawnej poniżej 16 roku życia kopia orzeczenia o niepełnosprawności/ lub kopia wypisu z treści orzeczenia lekarza orzecznika ZUS, lub kopia orzeczenia o stałej lub długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 1 stycznia 1998 r., 

Wnioski o dofinansowanie są rozpatrywane przez centrum pomocy w ciągu 30 dni od daty złożenia kompletu dokumentów. Centrum pomocy w terminie 7 dni od dnia rozpatrzenia wniosku powiadamia w formie pisemnej wnioskodawcę o sposobie jego rozpatrzenia. 

Dofinansowanie można otrzymać tylko raz w roku kalendarzowym.

 Wysokość dofinansowania:

 • 30% przeciętnego wynagrodzenia, o którym mowa w art. 2 pkt 4 ustawy, zwanego dalej „przeciętnym wynagrodzeniem” - dla osoby niepełnosprawnej ze znacznym stopniem niepełnosprawności, osoby niepełnosprawnej w wieku do 16 roku życia oraz osoby niepełnosprawnej w wieku 16-24 lat uczącej się i niepracującej, bez względu na stopień niepełnosprawności;
 • 27% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z umiarkowanym stopniem niepełnosprawności;
 • 25% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej z lekkim stopniem niepełnosprawności;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla opiekuna osoby niepełnosprawnej;
 • 20% przeciętnego wynagrodzenia - dla osoby niepełnosprawnej zatrudnionej w zakładzie pracy chronionej, niezależnie od posiadanego stopnia niepełnosprawności.

W przypadku uzasadnionym szczególnie trudną sytuacją życiową osoby niepełnosprawnej dofinansowanie dla tej osoby lub dofinansowanie pobytu jej opiekuna na turnusie rehabilitacyjnym może zostać podwyższone do wysokości 40% przeciętnego wynagrodzenia. Podwyższenie dofinansowania pobytu opiekuna może nastąpić, jeżeli opiekun pozostaje we wspólnym gospodarstwie domowym z osobą niepełnosprawną lub osoba ta ponosi koszty uczestnictwa opiekuna w turnusie.

Zasady postępowania po przyznaniu dofinansowania:

Osoba niepełnosprawna, która uzyskała dofinansowanie do uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym, w terminie 30 dni od otrzymania powiadomienia, nie później jednak niż na 21 dni przed dniem rozpoczęcia turnusu informuje PCPR o turnusie, w którym będzie uczestniczyła, przedkładając „Informację o wyborze turnusu rehabilitacyjnego”.

Aby przyznane dofinansowanie mogło zostać przekazane organizatorowi turnusu muszą być spełnione określone w rozporządzeniu w sprawie turnusów rehabilitacyjnych warunki:

 1. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek i organizator muszą posiadać odpowiednie uprawnienia obejmujące okres trwania turnusu rehabilitacyjnego,
 2. wybrany przez osobę niepełnosprawną ośrodek musi być uprawniony do przyjmowania osób niepełnosprawnych z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami na określony turnus,
 3. wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator musi być uprawniony do organizowania wybranego turnusu dla osób z określonymi w orzeczeniu lub wniosku lekarskim dysfunkcjami lub schorzeniami.

PCPR po otrzymaniu informacji o wyborze turnusu rehabilitacyjnego w terminie 7 dni sprawdza w odpowiednich rejestrach ośrodków i organizatorów czy wybrany przez osobę niepełnosprawną organizator i ośrodek spełniają powyższe warunki.

W przypadku niespełnienia któregokolwiek z w/w warunków PCPR w terminie 7 dni informuje osobę niepełnosprawną o konieczności dokonania wyboru innego ośrodka lub organizatora turnusu rehabilitacyjnego, pod rygorem nieprzekazania przyznanego dofinansowania

Warunkiem przekazania dofinansowania jest także otrzymanie przez PCPR „Oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego” zawierającego potwierdzenie możliwości uczestniczenia danej osoby niepełnosprawnej w wybranym przez nią turnusie. Organizator turnusu rehabilitacyjnego przekazuje centrum pomocy oświadczenie nie później niż na 14 dni przed dniem rozpoczęcia tego turnusu. W przypadku nieprzekazania oświadczenia organizatora turnusu rehabilitacyjnego w wymaganym przepisami terminie PCPR może odmówić przekazania przyznanego dofinansowania, informując o tym osobę niepełnosprawną.

Turnus rehabilitacyjny trwa co najmniej 14 dni. W przypadku skrócenia uczestnictwa w turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe osoba niepełnosprawna ponosi koszty pobytu na tym turnusie. W przypadku skrócenia pobytu opiekuna osoby niepełnosprawnej na turnusie rehabilitacyjnym z przyczyn innych niż losowe opiekun ponosi koszty pobytu na tym turnusie.

Ze środków Funduszu nie może być dofinansowane uczestnictwo w turnusie finansowanym w części lub w całości na podstawie przepisów o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia lub o systemie ubezpieczeń społecznych albo o ubezpieczeniu społecznym rolników.

Centrum pomocy udostępnia zainteresowanym w formie elektronicznej lub papierowej centralną bazę danych o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych posiadających wpis do rejestrów wojewodów.

Aktualne informacje o ośrodkach i organizatorach turnusów rehabilitacyjnych, posiadających wpisy do rejestrów wojewody dostępne są w następujących lokalizacjach:

Rejestr organizatorów turnusów rehabilitacyjnych  (link: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-organizatorow)

Rejestr ośrodków, w których organizowane są turnusy rehabilitacyjne (link: https://empatia.mpips.gov.pl/web/piu/dla-swiadczeniobiorcow/turnusy/wyszukiwarka-osrodkow)


Drukuj  

finansowanie UE