Ułatwienia dostępu

top podstrony

Zasady kierowania i umieszczania w DPS

Zasady Ogólne:

Do domu pomocy społecznej kieruje się, a następnie umieszcza osoby wymagające całodobowej opieki z powodu wieku, choroby, niepełnosprawności, nie mogące samodzielnie funkcjonować w dotychczasowym miejscu zamieszkania i którym nie można zapewnić niezbędnej pomocy w formie usług opiekuńczych, po wyczerpaniu wszystkich możliwości pomocy (instytucjonalnej i pomocy rodziny) w środowisku.

 

Pobyt w domu pomocy społecznej jest odpłatny do wysokości 70% dochodu osoby ubiegającej się o przyjęcie. Procentowa odpłatność nie zmienia się w zależności od wysokości świadczenia.
Do wnoszenia opłaty za pobyt w domu pomocy społecznej, poza mieszkańcami placówki, zobowiązani są również w pierwszej kolejności: małżonek, zstępni (dzieci, wnuki, prawnuki, itd.) przed wstępnymi (ojciec, matka, dziadek, babka, itd), osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. Obowiązek ponoszenia opłaty w przypadku skierowania członka rodziny do domu pomocy społecznej spoczywa w pierwszej kolejności na wskazanych w przepisach krewnych, przed gminą. Opłaty te mogą wnosić także osoby wyżej nie wymienione (na podstawie odrębnej umowy).

W ustaleniu wysokości opłaty za pobyt jak i rozpatrzeniu wniosku o zwolnienie z tej opłaty uwzględnia się sytuację dochodową osoby zobowiązanej, zgodnie z kryteriami i przepisami ustalonymi w pomocy społecznej. Kwota dochodu, od której organ nie ustala od osoby zobowiązanej opłaty za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej w przypadku osoby samotnie gospodarującej wynosi 1902,00 zł miesięcznie (tj. 300% kryterium w wysokości 634,00 zł), a w przypadku osób gospodarujących w rodzinie, kwota dochodu na każdą osobę w rodzinie wynosi 1542,00 zł miesięcznie (tj. 300 % kryterium w wysokości 514,00 zł).

Jeżeli osoba ubiegająca się o przyjęcie do domu pomocy społecznej nie ma nikogo bliskiego, lub dochody osób zobowiązanych do odpłatności są niskie obowiązek opłaty przechodzi na gminę.

Dokumenty wymagane od wnioskodawcy:

 1. pisemny wniosek o pomoc w formie umieszczenia w domu pomocy społecznej wraz z oświadczeniami o wysokości dochodu osoby ubiegającej się, małżonka, zstępnych (dzieci, wnuki) przed wstępnymi (rodzice, dziadkowie) zobowiązanych do ponoszenia odpłatności za pobyt członka rodziny w domu pomocy społecznej, oświadczenie o wysokości dochodu osoby małoletniej, przypadku gdy opłatę będzie ponosić przedstawiciel ustawowy.
 2. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia,
 3. zaświadczenie lekarza psychiatry o zdolności lub braku zdolności do podejmowania decyzji,
 4. zaświadczenie lekarskie o potrzebie sprawowania całodobowej opieki nad osobą zainteresowaną pobytem w Domu Pomocy Społecznej,
 5. opinia OPS dotycząca stopnia sprawności osobyubiegającej się o miejsce,
 6. decyzja emerytalno - rentowa lub przyznanie zasiłku stałego,
 7. pisemna zgoda osoby ubiegającej się lub opiekuna prawnego na potrącenie opłaty za pobyt przez właściwy organ emerytalno - rentowy lub OPS ze świadczenia,
 8. zgoda na przetwarzanie danych osobowych,
 9. Postanowienie Sądu zezwalające opiekunowi prawnemu na umieszczenie osoby ubezwłasnowolnionej całkowicie w domu pomocy społecznej,
 10. orzeczenie o stopniu niepełnosprawności wydanym przez Powiatowy zespół ds. orzekania o stopniu niepełnosprawności dotyczącego osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS,
 11. opinia psychologa,
 12. aktualne wyniki badań lekarskich,
 13. oświadczenia o wysokości dochodu osoby ubiegającej się o skierowanie do DPS oraz dochodu rodziny zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt,
 14. oświadczenie majątkowe,
 15. w przypadku osoby chorej psychicznie, samotnej, nie posiadającej rodziny, pracownik socjalny sam podejmuje czynności w celu kompletowania dokumentów w ciągu 3 miesięcy.

Procedury:

Postępowanie w sprawie skierowania do domu pomocy społecznej, a następnie umieszczenia wszczyna pracownik socjalny ośrodka pomocy społecznej na wniosek osoby ubiegającej się, jej przedstawiciela ustawowego lub opiekuna bądź z urzędu w sytuacji przewidzianej przepisami.
Dokumentację kompletuje ośrodek pomocy społecznej, właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby ubiegającej się o miejsce w domu pomocy społecznej. W przypadku osób bezdomnych właściwy do rozpatrzenia wniosku jest ośrodek pomocy społecznej ze względu na miejsce ostatniego stałego zameldowania. Całość dokumentacji wraz ze stanowiskiem ośrodka pomocy społecznej przekazywana jest do Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie celem wydania stosownej decyzji.


Drukuj  

finansowanie UE