Ułatwienia dostępu

top podstrony

Misje i cele PCPR

 

MISJA:

Misją Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie jest zapewnienie wsparcia rodzinom, dzieciom i usamodzielniającym się wychowankom pieczy zastępczej, zapewnienie pomocy i wsparcia cudzoziemcom, którzy uzyskali w Rzeczypospolitej Polskiej status uchodźcy lub ochronę uzupełniającą, mającym trudności w integracji ze środowiskiem oraz wsparcie osób z niepełnosprawnościami.

CEL:

Celem Powiatowego Centrum Rodzinie w Świdniku jest skuteczne działanie uwzględniające wykorzystanie zasobów ludzkich i majątkowych, w celu realizacji zadań Powiatu Świdnickiego w Świdniku w zakresie pieczy zastępczej, pomocy społecznej oraz rehabilitacji społecznej osób niepełnosprawnych.


Drukuj  

finansowanie UE