Ułatwienia dostępu

top podstrony

"Widzieć więcej" - informacje o projekcie

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku informuje o rozpoczęciu realizacji pierwszego etapu projektu "Widzieć więcej" - aktywizacja społeczna mieszkańców Domów Pomocy Społecznej funkcjonujących na terenie Powiatu Świdnickiego.

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa 11: Włączenie społeczne, Działanie 11.1: Aktywne włączenie.

Celem głównym projektu jest zahamowanie zjawiska uzależniania od pomocy społecznej, dziedziczenia biedy i niekorzystnych postaw społecznych oraz wzrost integracji społecznej i aktywne włączenie społeczne 120 osób niepełnosprawnych – mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Świdnickiego w okresie 01.06.2019 - 31.05.2022. Cel osiągnięty zostanie poprzez zastosowanie instrumentów aktywnej integracji, których efektem będzie nabycie nowych i/lub podniesienie posiadanych kompetencji społecznych oraz poprawa stanu zdrowia uczestników projektu.

Realizacja projektu przyczyni się do zahamowania zjawiska uzależnienia od pomocy społecznej i dziedziczenia biedy. Cel projektu wpisuje się w realizację Strategii Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Polski Wschodniej do roku 2020 i Strategii Polityki Społecznej Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020 poprzez wspieranie integracji społecznej osób niepełnosprawnych.

Projekt realizowany jest w trzech etapach, z których każdy będzie trwał 12 miesięcy i obejmował wsparciem 40 osób. Każdy etap skonstruowany jest w taki sam sposób - w pierwszych dwóch miesiącach odbywa się rekrutacja do projektu; następnie uczestnicy wezmą udział w indywidualnym poradnictwie psychologicznym, które świadczone będzie co kwartał. Terapia zajęciowa oraz zabiegi ruchowo – mobilizacyjne realizowane będą przez 9 miesięcy w każdym z 3 etapów projektu. Ponadto osoby zakwalifikowane do projektu będą uczestniczyć w wyjeździe zdrowotno – aktywizacyjnym oraz w festynie mającym na celu aktywizację społeczną uczestników i podsumowanie danej edycji projektu.

Wartość projektu wynosi 1 086 624,00 zł, z czego wkład z Funduszy Europejskich to 923 630,40 zł

Projekt jest skierowany do osób zagrożonych wykluczeniem społecznym, tj. niepełnosprawnych mieszkańców Domów Pomocy Społecznej z terenu Powiatu Świdnickiego.

Rekrutacja do projektu prowadzona jest w okresie od 1 czerwca do 31 lipca. Szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji do projektu znajdują się w Regulaminie rekrutacji do projektu, dostępnym w siedzibie PCPR w Świdniku przy ul. Elizy Orzeszkowej 4 oraz w sekcji „Dokumenty”.


Drukuj  

finansowanie UE