Ułatwienia dostępu

top podstrony

Zasady przyznawania dofinansowania do zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

Dofinansowanie ze środków państwowego funduszu rehabilitacji osób niepełnosprawnych kosztów zakupu sprzętu rehabilitacyjnego

O dofinansowanie ze środków Funduszu zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny mogą ubiegać się osoby niepełnosprawne stosownie do potrzeb wynikających z niepełnosprawności, jeżeli:

  1. przeciętny miesięczny dochód w rozumieniu przepisów o świadczeniach rodzinnych, podzielony przez liczbę osób we wspólnym gospodarstwie domowym, obliczony za kwartał poprzedzający miesiąc złożenia wniosku, nie przekracza kwoty:
    • 50 % przeciętnego wynagrodzenia na osobę we wspólnym gospodarstwie domowym,
    • 65 % przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby samotnej

Dofinansowanie może być udzielone jeżeli zachodzi potrzeba prowadzenia rehabilitacji w warunkach domowych przy użyciu tego sprzętu, co zostanie potwierdzone stosownym zaświadczeniem lekarskim.

Osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, mogą ubiegać się  o dofinansowanie jeden raz w roku, jeżeli udokumentują posiadanie środków własnych lub pozyskanych z innych źródeł na sfinansowanie przedsięwzięcia w wysokości nieobjętej dofinansowaniem ze środków Funduszu oraz jeżeli prowadzą działalność związaną z rehabilitacją osób niepełnosprawnych przez okres co najmniej dwóch lat przed dniem złożenia wniosku.

Do wypełnionego wniosku należy dołączyć:

  1. kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia o zakwalifikowaniu przez organy orzekające do jednego z trzech stopni niepełnosprawności: znacznego, umiarkowanego lub lekkiego, lub kopię orzeczenia o całkowitej lub częściowej niezdolności do pracy, lub kopię orzeczenia o niepełnosprawności wydanym przed ukończeniem 16 roku życia, lub kopię orzeczenia o stałej albo długotrwałej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym wydanego przed dniem 01-go stycznia 1998 r.;
  2. zaświadczenie lekarza prowadzącego, o potrzebie zaopatrzenia osoby niepełnosprawnej w określony sprzęt rehabilitacyjny,

Wysokość dofinansowania zaopatrzenia w sprzęt rehabilitacyjny może wynosić do 80% kosztów tego sprzętu, nie więcej jednak niż do wysokości pięciokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Podstawę dofinansowania zaopatrzenie w sprzęt rehabilitacyjny ze środków Funduszu stanowi umowa zawarta przez starostę z osobą niepełnosprawną lub jej przedstawicielem ustawowym.


Drukuj  

finansowanie UE