Ułatwienia dostępu

top podstrony

Program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku

Uchwałą nr 221 Rady Ministrów z dnia 13 listopada 2023 roku, Monitor Polski z 2023 poz. 1276, ustanowiono rządowy program wsparcia powiatu w organizacji i tworzeniu rodzinnych form pieczy zastępczej w 2023 roku. Źródłem finansowania programu są środki Funduszu Pracy ujęte w planie finansowym Funduszu Pracy na rok 2023.

Na podstawie Umowy nr 15 zawartej w dniu 21.12.2023 roku pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Powiatem Świdnickim, Powiatowi Świdnickiemu przyznano środki finansowe z Funduszu Pracy w wysokości 82 100,00 zł przeznaczone na wsparcie zadania własnego Powiatu Świdnickiego polegające na dofinansowaniu wypłaty wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń przysługujących za 2023 rok, począwszy od dnia 1 czerwca 2023 roku do dnia 31 grudnia 2023 roku 6 rodzinom zastępczym zawodowym, w tym 1 rodzinie zastępczej zawodowej pełniącej funkcję pogotowia rodzinnego.

Od lutego 2023 roku wzrosły kwoty wynagrodzeń zawodowych rodzin zastępczych, w tym pełniących funkcję pogotowia rodzinnego. Na terenie Powiatu Świdnickiego funkcjonuje 6 zawodowych rodzin zastępczych, w tym 1 rodzina zastępcza zawodowa pełniąca do dnia 31.10.2023 roku funkcję pogotowia rodzinnego.

Wynagrodzenie zawodowych rodzin zastępczych finansowane jest ze środków własnych Powiatu. Celem rządowego programu jest wsparcie powiatów w realizacji zadań własnych z zakresu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej, dotyczące organizacji i prowadzenia rodzinnych form pieczy zastępczej.

Całkowita wartość zadania w okresie od 01.06.2023 r. do 31.12. 2023 roku wynosi 250 603,40 zł, z czego kwota dofinansowania zadania z Funduszu Pracy to 82 100,00 zł, natomiast kwota 168 503,40 zł stanowi wkład własny Powiatu Świdnickiego.


Drukuj  

finansowanie UE