top podstrony

Informacja o osobie zobowiązanej do ponoszenia opłaty za pobyt dziecka lub osoby pełnoletniej w pieczy zastępczej

Druki do pobrania

Druki do pobrania - rodzinna piecza zastępcza

Druki do pobrania

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

Rodzinna Piecza Zastepcza

Formami rodzinnej pieczy zastępczej są:

 1. rodzina zastępcza:
  1. spokrewniona,
  2. niezawodowa,
  3. zawodowa, w tym zawodowa pełniąca funkcję pogotowia rodzinnego i zawodowa specjalistyczna;
 2. rodzinny dom dziecka.

Rodzina zastępcza oraz rodzinny dom dziecka zapewniają dziecku całodobową opiekę i wychowanie, w szczególności:

 • traktują dziecko w sposób sprzyjający poczuciu godności i wartości osobowej;
 • zapewniają dostęp do przysługujących świadczeń zdrowotnych;
 • zapewniają kształcenie, wyrównywanie braków rozwojowych i szkolnych;
 • zapewniają rozwój uzdolnień i zainteresowań;
 • zaspakajają jego potrzeby emocjonalne, bytowe, rozwojowe, społeczne oraz religijne;
 • zapewniają ochronę przed arbitralną lub bezprawną ingerencją w życie prywatne dziecka;
 • umożliwiają kontakt z rodzicami i innymi osobami bliskimi chyba, że sąd postanowi inaczej.

Świadczenia dla rodzin zastępczych

 1. Rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko, przysługuje świadczenie na pokrycie kosztów jego utrzymania, nie niższe niż kwota (art. 80 ustawy):
  1. 694 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej spokrewnionej,
  2. 1052 zł miesięcznie – w przypadku dziecka umieszczonego w rodzinie zastępczej zawodowej, rodzinie zastępczej niezawodowej.
 2. Rodzinie zastępczej na dziecko legitymujące się orzeczeniem o niepełnosprawności lub orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności przysługuje dodatek nie niższy niż kwota 211 zł miesięcznie na pokrycie zwiększonych kosztów utrzymania tego dziecka (art. 81 ust. 1 ustawy).

Wymienione wyżej świadczenia przysługują również po osiągnięciu przez dziecko pełnoletności, jeżeli nadal przebywa w tej rodzinie zastępczej na następujących zasadach (art. 82 ustawy w zw. z art. 37 ust. 2):

 1. osoba, która osiągnęła pełnoletności przebywając w pieczy zastępczej, może przebywać w dotychczasowej rodzinie zastępczej, za zgodą odpowiednio rodziny zastępczej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25 roku życia, jeżeli uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.
 2. lub legitymuje się orzeczeniem o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności i uczy się:
  • w szkole,
  • w uczelni,
  • na kursach, jeśli ich zakończenie jest zgodne z indywidualnym programem usamodzielnienia,
  • u pracodawcy w celu przygotowania zawodowego.

Świadczenia oraz dodatki przysługują w czasie trwania odpowiednio roku szkolnego, roku akademickiego, kursu albo przygotowania zawodowego.

Ponadto, rodzinie zastępczej na każde umieszczone dziecko w wieku do ukończenia 18 roku życia przysługuje dodatek wychowawczy w wysokości 500 zł miesięcznie.

finansowanie UE