Ułatwienia dostępu

top podstrony

"Aktywny samorząd" w 2023 roku

Ruszyła kolejna edycja programu „Aktywny samorząd” na rok 2023.

Wniosek o dofinansowanie w Systemie Obsługi Wsparcia (SOW) można złożyć już od dnia 1 marca 2023 r. drogą elektroniczną – bez straty czasu, wychodzenia z domu, bez kolejek i bez barier

Celem głównym programu jest wyeliminowanie lub zmniejszenie barier ograniczających uczestnictwo beneficjentów programu w życiu społecznym, zawodowym oraz w dostępie do edukacji.

aktywny samorzad

Program obejmuje następujące obszary wsparcia:

 • MODUŁ I – likwidacja barier utrudniających aktywizację społeczną i zawodową, w tym:
 1. Obszar A – likwidacja bariery transportowej:
  • Zadanie 1 i 4 – pomoc w zakupie i montażu oprzyrządowania do posiadanego samochodu
  • Zadanie 2 i 3 – pomoc w uzyskaniu prawa jazdy
 2. Obszar B – likwidacja barier w dostępie do uczestniczenia w społeczeństwie informacyjnym:
  • Zadanie 1,3 i 4 – pomoc w zakupie sprzętu elektronicznego lub jego elementów oraz oprogramowania
  • Zadanie 2 – dofinansowanie szkoleń w zakresie obsługi nabytego w ramach programu sprzętu elektronicznego i oprogramowania
  • Zadanie 5 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego sprzętu elektronicznego, zakupionego w ramach programu
 3. Obszar C – likwidacja barier w poruszaniu się:
  • Zadanie 1 – pomoc w zakupie wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym,
  • Zadanie 2 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanego skutera lub wózka inwalidzkiego o napędzie elektrycznym
  • Zadanie 3 – pomoc w zakupie protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, tj. protezy co najmniej na III poziomie jakości
  • Zadanie 4 – pomoc w utrzymaniu sprawności technicznej posiadanej protezy kończyny, w której zastosowano nowoczesne rozwiązania techniczne, (co najmniej na III poziomie jakości)
  • Zadanie 5 – pomoc w zakupie skutera inwalidzkiego o napędzie elektrycznym lub oprzyrządowania elektrycznego do wózka ręcznego
 4. Obszar D – pomoc w utrzymaniu aktywności zawodowej poprzez zapewnienie opieki dla osoby zależnej.
 • MODUŁ II – pomoc w uzyskaniu wykształcenia na poziomie wyższym
  adresowana do osób ze znacznym lub umiarkowanym stopniem niepełnosprawności, pobierających naukę w szkole wyższej lub szkole policealnej lub kolegium, a także do osób mających przewód doktorski otwarty poza studiami doktoranckimi.

Obowiązują następujące terminy naboru wniosków:

 • Moduł I - od 1 marca 2023 r. do 31 sierpnia 2023 r.
 • Moduł II:
  • (dla roku akademickiego 2022/2023) - od 1 marca 2023 r. do 31 marca 2023 r.
  • (dla roku akademickiego 2023/2024) - do 10 października 2023 r.

W programie mogą brać udział dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności (nie dot. obszaru A zadanie 2, 3 i 4, obszaru B zadanie 3, obszaru C zadanie 3 i 4 oraz modułu II) i osoby dorosłe niepełnosprawne w wieku aktywności zawodowej lub zatrudnione (nie dot. obszaru C zadanie 2 oraz modułu II), które spełniają łącznie wszystkie warunki określone dla danego obszaru.

Przypominamy, wnioski należy składać drogą elektroniczną poprzez zalogowanie się do Systemu Obsługi Wsparcia (SOW) https://sow.pfron.org.pl. Szczegółowe informacje uzyskać można na stronie https://portal-sow.pfron.org.pl w zakładce „Aktywny Samorząd”, a także w siedzibie PCPR w Świdniku, ul. E. Orzeszkowej 4, tel. 81 751 54 32.

Aktywny samorząd 2018r.

Opis

finansowanie UE