top podstrony

Druki do pobrania - orzekanie o niepłnosprawności

Druki do pobrania

Informacja dotycząca obowiązku składania oświadczenia dotyczącego RODO i oświadczenia o miejscu stałego pobytu

Do każdego wniosku należy dołączyć poniższy druk oświadczenia:

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności

Jeżeli orzceczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całosci na uwzględnienie to wydaje orzecznie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Karty parkingowe

Od dnia 1 lipca 2014r., na mocy przepisów ustawy z dnia 23 października 2013r. o zmianie ustawy – Prawo o ruchu drogowym oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2013r. Poz. 1446 z późn. zm.) uległy zmianie zasady wydawania kart parkingowych dla osób niepełnosprawnych i placówek zajmujących się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych.

Od dnia 1 lipca 2014 roku organem wydającym kartę parkingową jest przewodniczący powiatowego zespołu do spraw orzeakania o niepełnosprawności.

Od dnia 1 lipca 2014r. karta parkingowa będzie wydawana wyłącznie:

 1. osobie niepełnosprawnej zaliczonej do znacznego lub umiarkowanego stopnia niepełnosprawności mającej znaczne ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się,
 2. osobie niepełnoprawnej, która nie ukończyła 16 roku życia mającej znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Osoby niepełnosprawne w stopniu znacznym od dnia 1 lipca 2014 roku uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Ważne: Wskazanie do karty parkingowej w orzeczeniu o znacznym stopniu niepełnosprawności nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego czy osoba niepełnosprawna ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się.

Uwaga: Zaliczenie do znacznego stopnia niepełnosprawności nie jest tożsame z posiadaniem znacznych ograniczeń w możliwości samodzielnego poruszania się.

Wyjątek: Ustawodawca przewidział odstępstwo od zasady, zgdonie z którą karta parkingowa od dnia 1 lipca 2014 roku przysługuje na podstawie orzeczenia o znacznym stopniu niepełnosprawności wydawanego także od 1 lipca 2014 roku.

Wyjątek dotyczy osób niepełnosprawnych w stopniu znacznym, które posiadają orzeczenia wydane przed 1 lipca 2014 roku wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (chorobynarządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna). Osoby posiadające tego rodzaju orzeczenia uzyskują kartę parkingową bez konieczności ponownego orzekania się na podstawie dotychczasowego orzeczenia, jeżeli zawiera ono wskazanie do karty parkingowej.

Osoby niepełnosprawne w stopniu umiarkowanym od dnia 1 lipca 2014 roku uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień, zawieracącego wskazanie w zakresie karty parkingowej wraz z symbolem przyczyny niepełnosprawności 04-O (chorobynarządu wzroku), 05-R (upośledzenie narządu ruchu) lub 10-N (choroba neurologiczna).

Osoby niepełnosprawne, które nie ukończyły 16 roku życia od dnia 1 lipca 2014 roku uzyskają kartę parkingową na podstawie wydanego od dnia 1 lipca 2014 roku orzeczenia o niepełnosprawności zawierającego wskazanie w zakresie karty parkingowej.

Uwaga: W przypadku tych osób wskazanie do karty parkingowej nie jest uzależnione od symbolu przyczyny niepełnosprawności ale wyłącznie od tego, że dzieko ma znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się, co ustala się uwzględniając m.in wiek dziecki. Jeżeli zatem to wiek dziecka w chwili orzekania powoduje, że ma ono trudności w poruszaniu się nie uzyska ono wskazania do karty parkingowej.

Od dnia 1 lipca 2014 roku karta parkingowa wydawana jest wyłącznie na czas określony.

Karta parkingowa wydawana jest na okres ważności orzeczenia jednak nie dłużej niż na okres 5 lat.

Uwaga: Jeżeli orzeczenie uprawniające do karty parkingowej zostało wydane na czas nieokreślony (bezterminowo) albo na okres dłuższy niż 5 lat to i tak karta parkingowa zostanie wydana wyłącznie na okres 5 lat od dnia jej wydania. Jeżeli orzeczenie po dniu 1 lipca zostanie wydane na czas nieokreślony to karta parkingowa straci swoją ważność po 5 latach. Ale w tym przypadku aby uzyskać kolejną kartę wystarczy złożenie wniosku o jej wydanie, nie będzie potrzebne nowe orzeczenie.

Ważne: Od dnia 1 lipca 2014 roku kartę parkingową umieszcza się za przednią szybą pojazdu samochodowego, a jeśli pojazd nie posiada przedniej szyby – w widocznym miejscu w przedniej części pojazdu, w sposób eksponujący widoczne zabezpieczenia karty oraz umożliwiający odczytanie jej numeru i daty ważności.

KARTA PARKINGOWA DLA PLACÓWEK

Kartę parkingową wydaje się placówce zajmującej się opieką, rehabilitacją lub edukacją osób niepełnosprawnych mających znacznie ograniczone możliwości samodzielnego poruszania się. Kartę parkingową placówce wydaje się na okres 3 lat.

TRYB WYDAWANIA KARTY PARKINGOWEJ

Kartę parkingową wydaje się na wniosek osoby niepełnosprawnej lub placówki.

Osoba niepełnosprawna składa wniosek osobiście.

Wniosek placówki składa osoba upoważniona do jej reprezentowania.

Wniosek jest podpisywany przez wnioskodawcę w obecności przewodniczącego zespołu albo osoby przez niego upoważninej.

Do wniosku osoby niepełnosprawnej dołącza się:

 1. jedną fotografię o wymiarach 35 mm na 45 mm, odzwierciedlają aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy, przedstawiającą się tę osobę bez nakrycia głowy i okularów z ciemnymi szkłami;
 2. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 3. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej.

Do wniosku placówki dołącza się:

 1. dowód uiszczenia opłaty za wydanie karty parkingowej;
 2. dowód uiszczenia opłaty ewidencyjnej

Uwaga: W razie stwierdzenia braków formalnych wniosku przewodniczący zespołu wzywa osobę niepełnosprawną lub placówkę za zwrotnym potwierdzeniem odbioru, do uzupełnienia wniosku w terminie 7 dni od dnia doręczenia wezwania.

Ważne: Po bezskutecznym upływie terminu na uzupełnienie wniosku, wniosek pozostawia się bez rozpoznania.

W przypadku nie spełnienia warunków do trzymania karty parkingowej, przewodniczący zespołu, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje w formie pisemnej osobę niepełnosprawną lub placówkę o odmowie przyznania karty wraz z uzasadnieniem.

Uwaga: Od informacji o odmowie przyznania karty nie przysługuje odwołanie, ponieważ przyznanie karty jest czynnością materialno – techniczną i de facto konsekwencją posiadania orzeczenia wraz ze wskazaniem do karty parkingowej.

W przypadku spełnienia warunków do otrzmania karty parkingowej, przewodniczący zespołu w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku spełniającego wymogi formalne, informuje osobę niepełnosprawną lub placówkę o terminie i miejscu odbioru karty.

Ważne: Przewodniczący zespołu ma w terminie 30 dni poinformować o dacie wydania karty, a nie wydać kartę w tym terminie.

Ważne: Osoba niepełnosprawna odbiera kartę parkingową osobiście, po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość albo przez osobę upoważnioną po okazaniu przez nią dokumentu potwierdzającego jej tożsamość oraz pisemniego upoważnienia do udbioru karty.

Osoba odbierająca kartę parkingową potwierdza jej odbiór. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Osoba upoważniona do reprezentowania placówki odbiera kartę parkingową osobiście po okazaniu dokumentu potwierdzającego tożsamość i oświadczeniu o posiadaniu upoważnienia do reprezentowania placówki oraz potwierdza odbiór karty parkingowej. W przypadku braku możliwości złożenia podpisu, przewodniczący zespołu albo osoba przez niego upoważniona zamieszcza we wniosku adnotację o braku możliwości złożenia podpisu.

Legitymacja osoby niepełnopsrawnej

Od 1 sierpnia 2017 r. organem uprawnionym do wydania legitymacji jest powiatowy zespół do spraw orzekania o niepełnopsrawności, a podstawą wydania legitymacji jest wyłącznie ostatnie prawomocne orzeczenia o niepełnopsrawności, stopniu niepełnopsrawności albo o wskazaniach do ulg i uprawnień.

Legitymacje wystawione są na okres ważności orzeczenia, jednak okres ten nie może być dłuższy niż:

 • 5 lat w przypadku legitymacji dokumentującej niepełnosprawność,
 • 10 lat w przypadku legitymacji dokumentujących stopień niepełnosprawności wystawionych osobom, które nie ukończyły 60 roku życia, a w przypadku osób, które ukończyły 60 rok życia legitymację wydaje się na okres wazności orzeczenia stanowiącego podstawę do wydania legitymacji bez ograniczeń czasowych.

O dnia 1 sierpnia 2017 r. uległ zmianie format legitymacji, gdzie będą znajdować się:

 • imię i nazwisko osoby niepełnosprawnej,
 • numer jej PESEL (co zapobiega konieczności wymiany legitymacji w sytuacji zmiany nazwiska),
 • termin ważności legitymacji,
 • symbol przyczyny niepełnopsrawności,
 • stopień niepełnopsrawności (w przypadku legitymacji dokumentującej stopień niepełnosprawności),

Dane dotyczące stopnia niepełnosprawności i symbolu przyczyny niepełnosprawności wpisywane będą wyłącznie na wniosek osoby zainteresowanej za pomocą kodu OR.

Do wniosku o wydanie legitymacji należy dołączyć 1 fotografię o wymiarach 35x45 mm odzwierciedlającą aktualny wizerunek osoby, której wniosek dotyczy.

Legitymacje wystawione przed 1 sierpnia 2017 r. zachowują ważność na czas w nich określony.

Nie trzeba wymieniać legitymacji wydanych na stałe, te zachowują ważność bezterminowo.

Wydanie legitymacji jest bezpłatne.

Opłata w wysokości 15 zł pobierana będzie wyłącznie za wydanie duplikatu legitymacji nowego wzoru.

Orzekanie do ulg i uprawnień

Zgodnie z art. 5a ustawy o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych osoby posiadające ważne orzeczenia o zaliczeniu do jednej z grup inwalidów, niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym, o których mowa w art. 62 oraz orzeczenia o niezdolności do pracy, o których mowa w art. 5 mogą składać do zespołu wniosek o ustalenie stopnia niepełnosprawności i wskazań, o których mowa w art. 6b ust. 3, dla celów korzystania z ulg i uprawnień na podstawie odrębnych przepisów.

Orzeczenie o wskazaniach do ulg i uprawnień wydaje się na czas ważności orzeczenia o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Orzeczenie wydaje jednoosobowo lekarz – przewodniczący składu orzekającego.

Stopień niepełnosprawności ustala się w oparciu o orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy.

Od powyższego orzeczenia nie przysługuje odwołanie.

Podstawą wydania orzeczenia jest:

 • wniosek o wydania orzeczenia o wskazaniach do ulg i uprawnień,
 • orzeczenie o inwalidztwie lub niezdolności do pracy określone w art. 5 i 62 w/w ustawy o rehabilitacji,
 • dokumentacje medyczną mogącą mieć wpływ na ustalenie wskazań do ulg i uprawnień.

Odwołanie od orzeczenia o niepełnosprawności lub stopnia niepełnosprawności:

Jeżeli orzeczenie wydane przez powiatowy zespół nie spełnia oczekiwań wnioskodawcy – powinien on w ciągu 14 dni od dnia doręczenia orzeczenia o niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności albo orzeczenia o niezaliczeniu do niepełnosprawności lub stopniu niepełnosprawności, złożyć odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności za pośrednictwem powiatowego zespołu, który wydał orzeczenie. Powiatowy zespół przesyła takie odwołanie wraz z aktami sprawy w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. W ciągu tego terminu powiatowy zespół ma prawo do samokontroli wydanych i zaskarżonych orzeczeń. Realizacja tego uprawnienia polega na tym, że jeżeli powiatowy zespół uzna, iż odwołanie zasługuje w całości na uwzględnienie to wydaje orzeczenie, w którym uchyla lub zmienia zaskarżone orzeczenie.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu powiatowego do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności należy przesłać lub złożyć w powiatowym zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do zespołu wojewódzkiego, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu powiatowego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli. Od orzeczenia wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności służy odwołanie do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych w terminie 30 dni od dnia doręczenia orzeczenia. Odwołanie wnosi się w trybie analogicznym za pośrednictwem wojewódzkiego zespołu, który orzeczenie wydał. Należy pamiętać, że w postępowaniu odwoławczym wojewódzki zespół, podobnie jak powiatowy zespół, ma prawo skorzystać z instytucji samokontroli.

Uwaga: Odwołanie od orzeczenia zespołu wojewódzkiego należy przesłać lub złożyć w wojewódzkim zespole do spraw orzekania o niepełnosprawności, który wydał zaskarżane orzeczenie. Odwołania nie należy kierować bezpośrednio do sądu pracy i ubezpieczeń społecznych, ponieważ wydłuży to przebieg procesu odwoławczego ze względu na konieczność jego przekazania do zespołu wojewódzkiego celem uprzedniego przeprowadzenia samokontroli.

Wyjątek! Od orzeczeń o wskazaniach do ulgi i uprawnień nie przysługuje odwołanie do wojewódzkiego zespołu do spraw orzekania o niepełnosprawności, to postępowanie jest jednoinstancyjne.

finansowanie UE