• pcpr-slider-02.jpg
  • pcpr-slider-03.jpg
  • pcpr-slider-04.jpg

Program pn. „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023

Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku informuje, że Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu pn .„Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” – edycja 2023. Program finansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego.

Realizacja Programu zaplanowana jest od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Głównym celem  Programu jest wprowadzenie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla:

  1. dzieci do 16. roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacji oraz
  2. osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności albo o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, albo orzeczenie traktowane na równi z wymienionymi , zgodnie z art. 5 i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2021 r. poz. 573, późn. zm.).

Usługi asystenta w szczególności polegać będą na pomocy w:

  • wykonywaniu przez uczestnika czynności dnia codziennego,
  • wyjściu, powrocie lub dojazdach z uczestnikiem Programu w wybrane przez uczestnika miejsca,
  • załatwianiu przez uczestnika spraw urzędowych,
  • korzystaniu  przez uczestnika z dóbr kultury (np. muzeum, teatr, kino, galerie sztuki, wystawa),
  • zaprowadzaniu odebraniu dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności do placówki oświatowej (z zastrzeżeniem, że usługa asystencji osobistej na terenie szkoły może być realizowana wyłącznie w przypadku, gdy szkoła nie zapewnia tej usługi).

Powiat Świdnicki zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację ww. Programu. W związku z powyższym Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Świdniku prosi osoby zainteresowane udziałem w Programie o wypełnienie załączonej karty zgłoszeniowej oraz dostarczenie jej do tutejszej siedziby wraz z orzeczeniem o niepełnosprawności w terminie do dnia 4 listopada 2022 r. Dodatkowych informacji udzielamy pod numerem telefonu  81 751 54 32 lub 81 759 17 35.

Zebrane informacje posłużą określeniu zapotrzebowania na tego typu usługę w 2023 r. oraz aplikowaniu o środki finansowe na realizację Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2023.

UWAGA! Zgłoszenie chęci uczestnictwa w Programie nie jest jednoznaczne z przyznaniem pomocy w formie usług asystencji osobistej. Przyznanie usług asystenta osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Powiat Świdnicki środków finansowych na realizację Programu. 

Szczegółowe informacje dot. Programu „Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” edycja 2023 znajdą Państwo na stronie niepelnosprawni.gov.pl

Plik do pobrania: karta zgłoszeniowa


Drukuj  

finansowanie UE